Pomoc w uzyskaniu dotacji takich jak:

O programie

Dotacja „Czyste Powietrze” to program rządowy, który ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy chcą zmniejszyć koszty ogrzewania swoich domów oraz zwiększyć ich efektywność energetyczną. W ramach programu, beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie na termomodernizację budynków, wymianę pieców, kotłów oraz instalacji grzewczych na bardziej ekologiczne.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, a także poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców Polski. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Czyste Powietrze - pytania i odpowiedzi

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie na termomodernizację budynków oraz wymianę pieców, kotłów i instalacji grzewczych na bardziej ekologiczne, co pozwoli zmniejszyć koszty ogrzewania i zwiększyć efektywność energetyczną domów.

Jednym z podstawowych warunków jest roczny dochód wnioskodawcy, który nie może przekroczyć określonej kwoty, zależnej od progów dochodowych.

Program podzielony jest na trzy progi dochodowe: podstawowy, podwyższony i najwyższy, zależne od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na pompę ciepła, kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na pellet, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., mikroinstalację fotowoltaiczną, wymianę stolarki okiennej i drzwi oraz ocieplenie budynku.

Istnieją trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy, zależne od rodzaju przeprowadzanych prac termomodernizacyjnych i wymiany źródła ciepła.

Maksymalne sumy zwrotu zależą od poziomu dofinansowania i rodzaju przeprowadzanych prac, np. wymiany źródła ciepła na pompę ciepła, fotowoltaikę lub samą termomodernizację.

O programie

Program „Moje Ciepło” oferuje dofinansowanie do zakupu pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych. Dofinansowanie wynosi 7000 zł dla pomp ciepła typu powietrze/woda, powietrze/powietrze i 21000 zł dla gruntowych pomp ciepła.

Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Istnieją określone wymagania techniczne dotyczące pomp ciepła, a budynek musi spełniać określone kryterium dotyczące zapotrzebowania na energię pierwotną.

Program obejmuje również zakup i montaż innych urządzeń, takich jak bufory, zasobniki ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie odwiertów dla pomp gruntowych.

Moje Ciepło - pytania i odpowiedzi

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program obejmuje pompę ciepła typu powietrze/woda, powietrze/powietrze oraz gruntową pompę ciepła.

Pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać minimalne wymagania klasy efektywności energetycznej A++ (dla temperatury zasilania 55 stopni Celsjusza), pompy ciepła powietrze/powietrze A+ (dla klimatu umiarkowanego), a gruntowe pompy ciepła również A++ (dla temperatury zasilania 55 stopni Celsjusza), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Kwalifikowane urządzenia i prace to zakup i montaż pomp ciepła powietrze/woda, gruntowych pomp ciepła, pomp ciepła powietrze-powietrze w systemie centralnym dla całego budynku, odwierty dla pomp gruntowych, bufory, zasobniki ciepłej wody użytkowej oraz transport urządzeń.

Budynek musi być nowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, spełniającym określone wymogi dotyczące zakończenia budowy lub zgłoszenia budowy w określonym czasie. Ponadto, zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku musi wynosić maksymalnie 55 kWh/(m2rok) i być potwierdzone wpisem w książkę budowy lub certyfikatem (świadectwem charakterystyki energetycznej).

Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym. W przypadku różnicy w osobie wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy, należy załączyć stosowne oświadczenie.

Dofinansowanie wynosi 7000 zł dla pomp ciepła typu powietrze/woda, powietrze/powietrze oraz 21000 zł dla gruntowych pomp ciepła. Maksymalna suma zwrotu zależy od rodzaju pompy ciepła oraz poziomu efektywności energetycznej.

O programie

Program „Mój Prąd 5.0” jest inicjatywą skierowaną do Prosumentów posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW, którzy rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing.

Program oferuje dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz różnych urządzeń dodatkowych, takich jak magazyn ciepła, pompy ciepła, magazyn energii elektrycznej czy kolektory słoneczne. Istnieją trzy grupy wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, a wysokość dofinansowania zależy od grupy i rodzaju urządzenia. Budżet programu wynosi 955 000 tys. zł, a wymagane wydatki muszą mieścić się w okresie od 1 lutego 2020 roku do dnia złożenia wniosku.

Program ma na celu wspieranie rozwoju energii odnawialnej i zwiększanie efektywności energetycznej wśród prosumentów.

Mój Prąd - pytania i odpowiedzi

Trzy grupy wnioskodawców są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0. Należą do nich:

 1. Grantobiorcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy wcześniej nie otrzymali dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 2. Grantobiorcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów net-metering, którzy wcześniej nie otrzymali dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale zgodzą się przeprowadzić zmianę na system rozliczania net-billing.
 3. Grantobiorcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów net-metering, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej z programu Mój Prąd. Warunkiem jest, że ich instalacja została przyłączona i zapłacona w okresie od 1 lutego 2020 roku, a system rozliczania wyprodukowanej energii został zmieniony na net-billing od 1 kwietnia 2022 roku.

Dofinansowanie dla mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu Mój Prąd 5.0 wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. Konkretnie:

 • Dla grupy 1 i 2 wnioskodawców, dofinansowanie wynosi 6 000,00 zł.
 • Jeśli wnioskodawca z grupy 1 lub 2 zdecyduje się na dodatkowe urządzenie, dofinansowanie wynosi 7 000,00 zł.
 • W przypadku grupy 3 wnioskodawców, którzy skorzystali już z dofinansowania w ramach poprzedniego programu Mój Prąd, dofinansowanie dla mikroinstalacji fotowoltaicznej wynosi 3 000,00 zł.

Program Mój Prąd 5.0 obejmuje następujące urządzenia dodatkowe:

 • Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze, przy czym magazyn ciepła otrzymuje dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł.
 • Gruntowe pompy ciepła (pompy ciepła grunt/woda, woda/woda) są dofinansowane kwotą 28 500,00 zł.
 • Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej otrzymują dofinansowanie w wysokości 19 400,00 zł.
 • Pompy ciepła powietrze/woda są dofinansowane kwotą 12 600,00 zł.
 • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze otrzymują dofinansowanie w wysokości 4 400,00 zł.
 • Magazyn energii elektrycznej jest dofinansowany kwotą 16 000,00 zł.
 • System zarządzania energią HEMS/EMS jest dofinansowany kwotą 3 000,00 zł.
 • Kolektory słoneczne ciepłej wody otrzymują dofinansowanie w wysokości 3 500,00 zł.

Budżet programu Mój Prąd 5.0 wynosi 955 000 tys. zł.

Wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych, włącznie z przyłączeniem mikroinstalacji PV do sieci i uruchomieniem urządzeń dodatkowych, muszą zawierać się w okresie od 1 lutego 2020 roku do dnia złożenia wniosku.

Tak, grupa 3 wnioskodawców może otrzymać dofinansowanie dla mikroinstalacji fotowoltaicznej pod warunkiem spełnienia trzech warunków: (a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie, została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów od 1 lutego 2020 roku, (b) system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej został zmieniony na net-billing od 1 kwietnia 2022 roku, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, oraz (c) dofinansowanie zostanie zgłoszone dla dodatkowego urządzenia z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd.

Dofinansowanie dla systemu zarządzania energią HEMS/EMS wynosi 3 000,00 zł.

O programie

Program „Mój Elektryk” jest skierowany do wszystkich odbiorców i oferuje dofinansowanie na zakup pojazdów elektrycznych.

Wnioski mogą składać różne podmioty, takie jak osoby fizyczne, przedsiębiorcy, rolnicy indywidualni, stowarzyszenia czy fundacje.

Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów, w tym zakup nowego pojazdu elektrycznego o cenie nie przekraczającej limitu ustalonego w programie i zobowiązanie się do utrzymania pojazdu przez co najmniej dwa lata po uzyskaniu dotacji.

Mój Elektryk - pytania i odpowiedzi

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, przedsiębiorcy, rolnicy indywidualni, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty.

Należy zakupić lub wziąć w leasing nowy pojazd elektryczny o cenie nie przekraczającej limitu ustalonego w programie. Pojazd musi być zarejestrowany na terytorium RP, ubezpieczony i nie można go zbyć przez dwa lata od uzyskania dotacji.

Dofinansowanie można otrzymać na zakup samochodu z napędem elektrycznym wodorowym lub z silnikiem bez emisji gazów cieplarnianych. Dotacja dotyczy tylko samochodów fabrycznie nowych, wcześniej nierejestrowanych.

Maksymalna cena pojazdu, który może być objęty dofinansowaniem, wynosi 225 tysięcy złotych. Ograniczenie cenowe nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Wnioski można składać do 30 września 2025 roku lub do wyczerpania środków.

Wniosek należy złożyć po zakupie samochodu. Dofinansowaniu podlegają pojazdy zakupione w okresie od 1 maja 2020 do 31 grudnia 2025 roku.

Wnioski są oceniane pod kątem zgodności z zasadami i warunkami programu.

Oferta usługowa

Standard

    Oferta dotyczy wszystkich programów dotacyjnych

Przeprowadzenie wstępnej analizy i oceny szans uzyskania dotacji na podstawie Twoich potrzeb i wymagań.

Pomoc w doborze najlepszej dla Ciebie oferty dotacji i programów rządowych.

Sporządzenie wniosku o dotacje, w tym wypełnienie formularzy oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej przez WFOŚiGW.

Doradztwo w zakresie formalności i procedur związanych z procesem aplikacji o dotacje.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszych dotacji lub chcesz złożyć wniosek, skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Oferta usługowa

Standard

    Oferta dotyczy wszystkich programów dotacyjnych

Przeprowadzenie wstępnej analizy i oceny szans uzyskania dotacji na podstawie Twoich potrzeb i wymagań.

Pomoc w doborze najlepszej dla Ciebie oferty dotacji i programów rządowych.

Sporządzenie wniosku o dotacje, w tym wypełnienie formularzy oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej przez WFOŚiGW.

Doradztwo w zakresie formalności i procedur związanych z procesem aplikacji o dotacje.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszych dotacji lub chcesz złożyć wniosek, skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Zadaj nam pytanie a my oddzwonimy

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszych dotacji lub chcesz złożyć wniosek, skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Zadaj nam pytanie a my oddzwonimy

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszych dotacji lub chcesz złożyć wniosek, skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.